Правила

При използването на сайта IQtest.bg, потребителите се съгласяват с общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват!

Права и задължения на IQ-test.cc

- IQtest.bg има право да осъществява контакт с потребителите си по E-mail. В случай, че потребителят не иска да получава повече email-и от IQtest.bg, то може да натисне бутона "unsubscribe", който се намира в долната част на мейла.
- IQtest.bg има право да отстрани всеки Потребител, по собствена преценка, без да посочва мотив за това.
- IQtest.bg се задължава да контролира и съблюдава работата на сайта.
- IQtest.bg се задължава да пази личните данни (име, възраст, e-mail адрес), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта. Те ще се използват при изготвянето на статистики за нуждите на IQtest.bg и няма да се разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато се изискват от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство.

Права и задължения на Потребителите

- Потребителите са длъжни да спазват общите условия на IQtest.bg.
- Потребителите имат правото да откажат участието си в IQtest.bg, без предупреждение.
- След заплащане на услугата (виж Разплащане), потребителите на сайта могат да получат резултатите си от теста, както и сертификат за тях, издаден от IQtest.bg. При невъзможност да се осъществи услугата, потребителите са в правото си да се обърнат към IQtest.bg за отстраняването на възникналата грешка, като IQtest.bg не дължи обезщетение на потребителите.
- Потребителите доброволно предоставят на IQtest.bg личните си данни - име, възраст, e-mail адрес.
- Потребителите дават позволение, личните им данни да се съхраняват в база данни на IQtest.bg, като се използват само и единствено за осъществяване на контакт с тях. Потребителят се съгласява с това при влизане в сайта.
- Потребителят има право да бъде заличен от базата данни на IQtest.bg, след писмена молба.
- Потребителите нямат право да манипулират сайта по какъвто и да било начин.
- Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Собственност на сайта

Different Ltd.
Iztok, bl.10, ent. V, Office N:46
Sofia, Bulgaria
Company Number: BG200635457

tel: +359 884441419